خول ى ارجس

60: p/s: eps بر مبنای سود و زیان 12 ماهه اخیر (ttm) و نسبت p/s برای شرکتهای تولیدی و بر مبنای فروش 12 ماه اخیر (ttm) محاسبه شده است. صهيونيستها در محاسبه‌ى خودشان خطا كردند

2023-02-06
    ان الرضا نسيم يأتي عل ى القلب
  1. وهل هناك معجزة من وراء ذلك
  2. soundcloud
  3. نَرجس
  4. 4 النساء An-Nisaa